• ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
  ผลงานและเกียรติยศ
  ข่าวกิจกรรมของสถานีตำรวจไทย
  Q&A

  ขอเชิญท่านข้าราชการตำรวจที่ทำงาน
  สน.ตำรวจไทย ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  ร่วมประเมินแบบ  IIT  บุคคลภายใน
  เพื่อใช้เป็นข้อมูลพัฒนาหน่วย

  ขอเรียนเชิญ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
  ร่วมประเมิน OIT สำรวจความพึงพอใจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ
  สน.ตำรวจไทย

  เชิญชวน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ
  หน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อ ร่วมประเมิน EIT เพื่อเป็นข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพ และป้องกันการทุจริต สน.ตำรวจไทย

  ที่ตั้งสถานีตำรวจไทย / ถามตอบ / ช่องทางรับฟังความคิดเห็น