35 การมีส่วนร่วมของผู้กำกับการสถานีตำรวจสถานีตำรวจตำรวจไทย

เมื่อวัน จันทร์ ที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถานีตำรวจไทย

พันตำรวจเอก ……………………………  ตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจไทย พร้อมข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจไทย ได้ร่วมประชุมการปรับปรุงพัฒนาส่งเสริม ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้มีผลคะแนน ไม่ต่ำกว่า ๘๕ คะแนน และแสดงเจตจำนงสุตจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริต ของผู้กำกับการสถานีตำรวจไทย และข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕