• วิสัยทัศน์

  บริการเป็นเลิศ
  เทิดไว้ด้วยการอำนวยความยุติธรรม
  นำความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมาสู่ประชาชน
  จังสังคมให้เป็นระเบียบ

  พันธกิจ
  1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
  2. บังคับใช้กฏหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
  3. รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร